Juha Sipilä Vald

Valkompassen 2015 Uleåborgs valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Suomessa on tehtävä uudistuksia, joilla madalletaan työn vastaanottamisen kynnystä.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita, jolloin pitää olla mahdollista tehdä eripituisia työpäiviä. Ns. nollasopimuksissa on kuitenkin havaittu puutteita, joita on parannettava.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Tämä kysymys kuuluu vaalien jälkeisen yhteiskuntasopimuksen asialistalle.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Pärjäisi varmasti ihan hyvin Ruotsin esimerkin tavoin, mutta euron ulkopuolella oleminen ei ole realistinen vaihtoehto. Tämä kysymys ei ole millään tavalla relevantti.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Menosäästöjäkin tarvitaan, mutta ensisijaisia keinoja ovat taloudessa kasvun uralla pääseminen ja 200 000 uuden työpaikan luominen yksityiselle sektorille kymmenessä vuodessa, tuottavuuden parantaminen sekä suurten rakenteellisten uudistusten tekeminen kuten sote, eläkeuudistus ja kuntien toimintatapojen uudistaminen.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Keskusta on nykyisen lapsilisäjärjestelmän kannalla.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Turvataksemme sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsemme sote-uudistuksen. Sitä paitsi OECD on huomauttanut meitä epätasa-arvoisista palveluista, joten meidän on parannettava sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

En kannata Nato-jäsenyyden hakemista, mutta Suomen on kehitettävä Naton rauhankumppanuutta ja ylläpidettävä mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä. Tärkeintä on, että Suomi pitää omasta puolustuskyvystä huolta.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Uskon, että nykyisellä poliisimäärällä selviämme jatkossakin.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Kansalaisten turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja, mutta näitä asioita ei pidä asettaa vastakkain.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnan asettamat reunaehdot esimerkiksi operaation turvallisuudelle on kuitenkin ensin turvattava

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Julkista terveydenhuoltoa on uudistettava, mutta julkisia ja yksityisiä palveluita ei pidä asettaa vastakkain. Molempia tarvitaan.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Ennalta ehkäiseviin palveluihin kuten lapsiperheiden kotipalveluihin on panostettava.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Suomella on korkeaa osaamista teknologiassa, joten uskon, että ilmastonmuutoksen hillitseminen tuo meille enemmän työtä kuin vie.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Puhdas ruoka on Suomen valttikortti.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Suomen osuus turvapaikanhakijoista on tällä hetkellä sopiva, mutta tilapäisesti akuuteissa hätätilanteissa voimme vastaanottaa enemmän turvapaikanhakijoita kuin vuosittainen kiintiö mahdollistaisi.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

On pyrittävä siihen, että opetusryhmien koot ovat mahdollisimman pieniä, mutta kategoriset rajat eivät sovi koko Suomeen.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Keskustan omassa veromallissa työtulojen verotusta kevennetään työtulovähennystä korottamalla. Ehdotuksemme ei todellisuudessa vaikuta asteikkojen yläpäässä, mutta pitkällä aikavälillä työn verotusta on kokonaisuudessaan kevennettävä.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Tasavallan presidentti on jo hyväksynyt lain. En kannattanut kansalaisaloitetta, mutta hävisin äänestyksessä. Asia on loppuunkäsitelty ja kunnioitan eduskunnan päätöstä.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Gruvan i Talvivaara bör fortsätta som ett statligt bolag om man inte hittar andra investerare.

Kandidatens kommentar

Mikäli muita sijoittajia ei löydy, valtion on ajettava toiminta alas ympäristöstä huolehtien.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

2. Rosatom bör förpliktas att sysselsätta också lokala invånare om kärnkraftverksprojektet i Pyhäjoki blir av.

Kandidatens kommentar

Ehdottomasti näin tulee käydä, mutta valtio ei ole tässä asiassa sopijapuoli.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

3. Bassängen i Kollaja bör byggas.

Kandidatens kommentar

Kyllä, jos Pudasjärven kaupunki ja asukkaat siihen päätyvät.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

4. Kärnkraftsplanerna betyder att förbättringen av riksväg 8 är det viktigaste vägprojektet i Uleåborgs valkrets nästa valperiod.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

5. Det är klart för mycket med 29 kommuner i Norra Österbotten och åtta i Kajanaland.

Kandidatens kommentar

Vapaaehtoisia kuntaliitoksia tulee varmasti jatkossakin, mutta tärkeintä kuntien selviytymisen näkökulmasta on sote-uudistuksen vieminen maaliin.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Katteettomia vaalilupauksia ei pidä antaa. Ne omalta osaltaan rapauttavat uskoa poliittiseen järjestelmään. Tärkeintä on nyt saada Suomen talous kuntoon ja velaksi elämisellä on laitettava piste.

Juha Sipilä ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

<< Tillbaka