Evelyn Hynynen

Valkompassen 2015 Uleåborgs valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Itse olen aloittanut työn teon 10-vuotiaana. Pidän tärkeänä, että rahaa saadaan työtä vastaan.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Sunnuntaisin kaupat voisivat olla kokonaan kiinni. Kuutena päivänä ehtii tehdä ostoksensa. Tämä systeemi on kallis.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Kannatan työn vastineeksi tuloja.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Tärkeintä on, että moni saa työkokemuksia. Työhön liittyvistä ehdoista on hyvä tehdä sopimuksia työnantajan ja -tekijän välillä. Tarvitaan joustoa tilanteiden mukaan.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Rinnalle voisi kehittää vaihtoehtoja, esim. tukimuotoja yrittämisen mahdollistamiseen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Suomi maksaa valtavasti eurosta, mutta saa itse vähän. EU:n valtakoneisto, Strassburg ym.syö varat, joita kuuluisi hyödyntää enemmän kunkin maan eduksi.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Suomessa ruoka on jo nyt kallista. Monille tuottaa jo nyt vaikeuksia selvitä pakollisista menoista ruoka mukaan lukien.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Taloutta tulee parantaa yrittäjyyttä ja vientiä vahvistamalla. Suomi nousi sotien jälkeen työllä, mm. pienyrittäjien valtavalla panoksella. Tuottava työ kuuluu olla tavoitteenamme.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Nykyinen käytäntö on hyvä.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

On mietittävä ratkaisuja, joiden avulla jokainen kansalainen saa tarvitsemansa hoidon edullisemmilla vaihtoehdoilla.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Itäisen naapurimaamme viimeaikasten toimien vuoksi en näe järkevänä ottaa Nato-jäsenyyttä edes keskusteluun. Nato ei palasta Suomea vaan kaikkivaltias Jumala on suojamme, niin kuin oli Raatteen tien ja Pelkosenniemen taisteluissa sotien aikana.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Tällä hetkellä vielä riittävästi.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

On huomioitava tarkasti, mitkä ovat maahanmuuttajien todelliset motiivit ja taustayhteisöt. Terrorismi on otettava vakavasti.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Meidän on huomioitava naapurimaamme intressit. Loppupelissä Suomen kohtalo on Jumalan käsissä, ei Venäjän.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Verkkovalvontaan tulee satsata jatkossa nykyistä enemmän.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Puolueettomuuspolitiikka on etumme.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Ihmisen elämä ja kuolema on Jumalan käsissä. Jokainen elämä on arvokas terveydestä tai sairaudesta riippumatta.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Muutoin hinnat nousevat keskivertokansalaisen saavuttamattomiin.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Mitä aiemmin ongelmiin voidaan puuttua, sen paremmat tulokset saadaan pitkällä aikavälillä ajateltuna. Ennaltaehkäisevään toimintaan tulee satsata kaikkein eniten.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Jokaisen vanhuksen kuuluu saada tarvitsemansa hoito varallisuudesta riippumatta.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Terveyspalveluiden kuuluu olla jokaisen saatavilla. Kuntien hallinnon tulee palvella kuntalaisten etua.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ilmaston muutoksen hillitsemiseen tulee satsata mahdollisuuksien rajoissa

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

En hyväksy geenimuunneltua ruokaa.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Nykyinen käytäntö ihan hyvä.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Koko Suomen asuttuna pitäminen on meidän kaikkien ja koko maan etu.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Mitä suuremmat ryhmäkoot, sitä enemmän joutuu satsaamaan erilaisiin tukitoimiin. Pienryhmä on aina turvallisempia ja mahdollistaa paremmat oppimismahdollisuudet.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Nato-asia on niin iso kysymys, että jokaisen kansalaisen kuuluu saada siinä äänensä kuuluville.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Ydinvoimalat ovat suuri uhka Suomelle sadan vuoden kuluttua. On toimittava niin, että maamme on hyvä ja turvallinen myös jälkipolvillemme. Suomen on syytä seurata Saksan mallia ja pidättäytyä ydinvoimaloista.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Velkaantumisasteemme on jo nyt liian suuri. Elvyttämisvaihtoehtoina paremminkin yrittäjyyden ja viennin tukeminen.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Samaa sukupuolta olevien avioliiton lakiehdotus tehtiin Suomen lakiin nähden väärin perustein: kaikki lapsia koskevat lakimuutokset edellyttävät lapsivaikutuksen tekemistä. Kuitenkaan nyt lapsivaikutusta ei ole tehty! Ja tämä jos mikä koskee lapsia. Lakimuutos ajettiin aikuisten tahdon ja tarpeiden mukaan.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Alkoholin haittavaikutukset ovat todella suuret Suomessa. Jokainen euro on liikaa niihin, koska meillä on mahdollista ennaltaehkäistä ko. haittavaikutuksia mm. tällaisin keinoin.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Tilalle vaihtoehtokieli sen mukaan, millä alueella opiskelija asuu. Esim. rajan pinnassa venäjää tarvitaan päivittäin, kun taas ruotisia ei juuri koskaan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Gruvan i Talvivaara bör fortsätta som ett statligt bolag om man inte hittar andra investerare.

Kandidatens kommentar

Talvivaaraa ei olisi alun perinkään pitänyt sallia. Se on tehty luonnon lainalaisuuksia huomioonottamatta ja yksityisiä taloudellisia voittoja haluten. Valtion ei tule jatkaa toimintaa, joka aikaa myöten joka tapauksessa joudutaan lopettamaan. Nyt valtion tehtävänä on turvata ne vesistöt, joita Talvivaara ei vielä ole pystynyt tuhoamaan (Nuasjärvi ja Oulujärvi, meri).

2. Rosatom bör förpliktas att sysselsätta också lokala invånare om kärnkraftverksprojektet i Pyhäjoki blir av.

Kandidatens kommentar

Suomessa oman kansan työllistäminen tulee olla ensisijainen, jos sellaiseen on mahdollisuus.

3. Bassängen i Kollaja bör byggas.

4. Kärnkraftsplanerna betyder att förbättringen av riksväg 8 är det viktigaste vägprojektet i Uleåborgs valkrets nästa valperiod.

Kandidatens kommentar

Ydinvoimalasuunnitelmat on parasta unohtaa kokonaan! Se ei ole pitkällä aikavälillä Suomen turvallisuuden vuoksi etu - lastenlapsemme kuuluu saada elää turvallisessa maassa eikä ydinvoimalasaastutusten keskellä.

5. Det är klart för mycket med 29 kommuner i Norra Österbotten och åtta i Kajanaland.

Kandidatens kommentar

Kunnat tehkööt yhteistyötä vapaaehtoisten liitosten osalta sen mukaan kuin itse hyväksi kokevat. Ulkopuolelta ei tule määritellä sitä, mikä on liikaa tai liian vähän. Toimivuus ratkaisee.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

On kansalaisten huijaamista pyörtää sanansa ja mennä esim. painostuksen vuoksi lipeämään vaalilupauksistaan.

<< Tillbaka