Rurik Ahlberg

Valkompassen 2015 Vasa valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Jag tycker att det finns en poäng i att de minsta butikerna får ha öppet längre än stora köpcentrum. Det ger de minsta en möjlighet att profilera sig och kan bidra till att de finns flera mindre butiker.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Med svaret avser jag det inkomstbundna arbetslöshetsunderstödet.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Skatterna är en helhet och det är viktigt att helheten är socialt rättvis. Att köpa mat är en stor utgift i många hushåll och matmomsen måste därför hållas på så låg nivå som möjligt.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Väldigt svår fråga. I första hand måste vi gallra i onödig byråkrati, t.ex. överdriven miljöbyråkrati, men den största frågan är att förnya hela välfärdsstaten, inte mera eller mindre, en gigantisk uppgift. Vi måste kunna koncentrera vår hjälp på dem som har det sämst ställt, så som folkpensionärer, barn med särskilda behov, sjuka, arbetslösa, handikappade, men samtidigt måste vi kunna ifrågasätta en del rättigheter vi hittills haft, t.ex. offentlig tandvård för vuxna.
Inkomsterna måste vi kunna öka genom att minska på arbetslösheten.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

En beskattning av barnbidraget leder till dubbelprogression i beskattningen, vilket drabbar många barnfamiljer.
I dagens ekonomiska läge kan man inte lova ett höjt barnbirag, även om det finns behov.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Vi bör rikta tjänsterna tydligare till dem som behöver dem mest så som folkpensionärer, långtidssjuka, barn som har särskilda behov, handikappade och arbetslösa.
Jag vill inte slopa vårt breda, allmänna vårdsystem, men vi behöver förnya hela vårt välfärdssamhälle.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Det är viktigt att bibehålla konsensus om Finlands säkerhetspolitiska linje och att vi har ett försvarspolitiskt samarbete med Sverige. Finland bör välja säkerhetspolitisk linje tillsammans med Sverige. Jag är transatlantiskt sinnad, men läget just nu i Europa är inte lämpligt för en ansökan.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Finland bär redan ett alltför litet ansvar för de internationella flyktingsströmmarna. Ett mångsidigt samhälle ger mera dynamik samtidigt som vi tar ett större internationellt ansvar.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Det militära hotet riktar sig ändå inte mot Finland, men utvecklingen under de senaste åren är oroväckande.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Staten måste följa med den teknologiska utvecklingen och ha redskap att avvärja moderna hot. Man bör hitta en balans mellan integritet och allmän säkerhet.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

I vissa särskilda undantagsfall kan jag tänka mig en rätt till dödshjälp.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Grunden i vårt välfärdssystem bygger på den allmänna social- och hälsovården. Den privata vården bör dock utvecklas och växa, eftersom den ger alternativ åt invånarna.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Mycket svår fråga. I första hand är det ändå familjerna som ansvarar för uppväxten. Frågan gäller mera om socialmyndigheterna idag utnyttjar de möjligheter som redan nu finns att ingripa när ett problem uppenbarar sig.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Igen svår fråga. De som har de lägsta pensionerna kan naturligtvis inte delta i större kostnader, men det jag tänker närmast på är att vi borde ha ett tillräckligt stort utbud av både kommunala och privata lägenheter som är anpassade för äldre. Genom att köpa dessa lägenheter bidrar de äldre i praktiken till sina vårdkostnader, även om det sker via en investering.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Inte kan man sätta dessa mot varann på det här sättet. Man kan inte säga att en kommunal tjänst är sämre än en regional. Tvärtom är det viktigt att man på det lokala planet kan besluta om den egna vården.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Klimatarbetet är viktigt och det har tagit väldiga steg framåt. Detta bör vi fortsätta med. Men vi vinner heller ingenting på att industri flyttar från oss till länder som tillåter mera utsläpp. Samtidigt är det viktigt att driva på en teknologisk utveckling, vilket ju faktiskt för oss i Österbotten också betyder nya arbetsplatser.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Jag gillar inte alls utvecklingen med genmodifierad mat som kommer smygande på oss.
Vi bör gynna inhemsk god närproducerad mat.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Människor väljer inte var de föds. Jag tycker inte att vi skall överge själva grundprincipen, fastän frågan är komplicerad.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Man skall inte skriva in en sådan gräns i lag. Ett bättre alternativ är att höja statens finansiering till kommunerna.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

I grunden tycker jag att riksdagsledamöterna bör lyssna på folket, inta information och sedan själva överväga om ett medlemskap är rätt eller inte.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Kärnkraft är gårdagens teknologi och vi bör satsa mera på nya energiformer i stället. Avfallsfrågan är fortfarande problematisk.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Hmm, det beror på helheten. För mig är det också av stor betydelse att viktiga offentliga tjänster har en tillräcklig finansiering.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Frågan är konstigt ställd. Jag skulle alltså rösta för den könsneutrala äktenskapslagen.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Det här beror igen på helheten, men jag lutar åt att man borde få sälja vin i matbutiker. Jag förstår inte varför vissa orter med stora köpcenter gynnas genom att de kan ha en alkobutik (så är det enligt Alkos egna riktlinjer), medan landsorten inte kan ha. Det här betyder att butikerna på landsbygden missgynnas och därmed hela servicen på landsbygden. Det här är en trend som förstärkts märkbart under de senaste 20 åren.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Svenskan är ett nationalspråk i Finland som också ger tillgång till den nordiska marknaden. Ett litet klarar sig bäst genom en bred språkkunskap.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Den reguljära flygtrafiken i Vasa valkrets bör koncentreras till Vasa flygplats.

Kandidatens kommentar

Den reguljära trafiken från Seinäjoki skall flyttas till Vasa, men för Kronoby/Jakobstad/Karleby är det viktigt med ett eget flygfält.

2. Vindkraftsparker borde placeras också på kusten.

Kandidatens kommentar

Jag tycker att det är bättre att vindkraftverken är mera i skymundan än precis där alla har sina sommarstugor. Det finns nog utrymme i Österbotten.

3. Det behövs fler kommunsammanslagningar i Vasa valkrets.

Kandidatens kommentar

Jag tycker att kommunsammanslagningar bör vara frivilliga. Kommunerna fungerar betydligt bättre än man i allmänhet vill tro. Det finns en stor risk att stora påtvingade sammanslagningar både försämrar servicen och fördyrar den. Också för det svenska språket är det viktigt att det finns kommuner som fungerar på svenska.

4. Alla österbottniska kommuner borde ta emot flyktingar.

Kandidatens kommentar

I princip är jag av helt samma åsikt, men jag kan nog förstå om alla kommuner inte av praktiska skäl kan ta emot. Att ta emot flyktingar kräver ganska mycket kunskap och tillgång till specialiserade tjänster och det har inte alla.

5. Lantbruksstödet bör koncentreras till färre och större gårdar.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Ekonomin ändras från dag till dag och förutsättningarna kan ändra. Som utgångspunkt bör man ha att inte lova för mycket :)

<< Tillbaka