Eila Aarnos

Valkompassen 2015 Vasa valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Tällä kysymyksen asenteella syyllistetään niitä, jotka eivät tule toimeen ilman sosiaaliturvaa.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Tässä tulisi kuitenkin huolehtia työntekijöiden työnlaadusta, toimeentulosta ja kohtuullisesta työajasta.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Tätä on Vasemmisto esittänyt jo vuosikymmeniä, Nyt perustulon tasoksi voidaan sopia esim. 800 euroa ja sitoa se ansioindeksiin.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Tällä estetään nollatuntisopimukset ja taataan työntekijän oikeudet.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Olen itsekin etsinyt töitä ansiosidonnaisen työttömyysturvan aikana. Jos sen kestoa lyhennetään merkittävästi, toimeentulon heikkeneminen vaikeuttaa töiden aktiivista.etsimistä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Tämä on teoreettinen kysymys tässä vaiheessa. Palaaminen markkaan olisi kallista ja uhkarohkeaa puuhaa.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Elintarvikkeiden alvit iskevät suoraan vähävaraisten kukkarolle. Elintarvikkeet tulisi vapauttaa verotuksesta.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Menojen leikkaamisen sijaan tulisi palvelurakenteita kehittää, vähentää byrokratiaa ja elvyttää.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Olen lapsilisien korottamisen kannalla vain vähävaraisille perheille, jolloin sitä ei tarvitse verottaa. Jos suurituloiset nostavat lapsilisää, he voivat maksaa verotkin.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat laissa määriteltyjä. Palveluja heikentäviä lakeja ei saisi säätää kuitenkaan missään eduskunnassa!

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Suomen liittoutumaton ja puolueeton asema vahvistaa mielestäni enemmän turvallisuuspoliittista asemamme.
Suomen sijainti tulee ottaa huomioon Natohuumassa tai -kiimassa.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Liikkuvaa poliisia ei olisi saanut lakkauttaa! Esimerkisi harmaan talouden purkurahat menevät hukkaan, kun poliisitutkijoita on liian vähän. Tapaukset vanhenevat.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Tässä pelotellaan oiken kunnolla: aivan kuin kaikki maahanmuuttajat olisivat terroristeja. Suomi tarvitsee maahanmuuttajia ja on velvollinen auttamaan pakolaisia.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Suomella ja Venäjällä on pitkä naapurihistoria, sotien jälkeen solmittiin ystävyys-, yhteistyö- ja avunantospimus vuosikymmeniksi eteenpäin.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Vähän vaikea kysymys. Molempia pitäisi suojella yhtä paljon. Uhista riippuu tietenkin, milloin valtion turvallisuus menee yksityisyyden suojan edelle ja milloin päinvastoin.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Kannatan diplomaattista apua ja rauhanturvaamaista, Ei kannata ottaa USA:sta mallia ja sotkeentua Lähi-Idän ja Aaasian asioihin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Olen eutanasian puolustaja. Meillä uskonnot rajoittavat tämän lisääntymistä. Hollannissa on asiat toisin.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Ensisijaisesti juuri. Lakisääteisten palvelujen tuottaminen ei voi mielestäni olla bisnestä, voittoa tavoittelevaa. Julkinen sektori voi keskittyä laatuun ja ihmisten kuulemiseen.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Ei puututa ongelmiin vaan tarjotaan nykyistä herkemmin tukea lapsiperheille!

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Varakkaat vanhukset voivat kustantaa hoitonsa, muille tulee antaa päinvastoin julkisesti tuettua hoitoa.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Hankala kysymys. Kuntayhtymissä voitaneen parhaassa tapauksessa saavuttaa sekä kansalaisten että kuntien edut.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Tai siis ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa olennaiseksi osaksi teollisuuden kilpailukykyä.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Minä pelkään geenimuunneltua ruokaa, olen lukenut ehkä liikaa tieteisromaaneja samasta aiheesta.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Suomen tulisi olla Pohjoismaiden rinnalla ja pohjoismaisessa yhteistyössä.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ai siis että samalla totuttaisiin ajatukseen, että puoli-Suomea olisi asumatonta autiomaata, johon ulkomaiset turistit tulisivat erämaaelämyksiä hankkimaan. Ei ikinä!

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Jo pelkästään uusien lakien (kolmiportainen tuki ja oppilashuoltopalvelut) soveltaminen vaatii opetusryhmien koolle katon.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Tässä onneksi yli puolet suomalaisista ovat kanssani samaa mieltä eli vastustavat viisaasti Naton täysjäsenyyttä.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Uusia ydinvoimaloita ei tule rakentaa. Sähkön kulutusta voidaan laskea ainakin yhden ydinvoimalan verran.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

OK, jos alennetaan maltillisesti eikä romuteta julkisia palveluja.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Ei peruuteta, vaan pistetään lainmuutos toteen.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Tästä ei varmaankaan alkoholin käyttö lisäänny. Ei ainakaan muissa maissa ole lisääntynyt.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Vapaaehtoisesti opitaan paremmin ja aluepoliittisesti huomioidaan Itä- ja Pohjois-Suomen erilaiset kielitarpeet.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Den reguljära flygtrafiken i Vasa valkrets bör koncentreras till Vasa flygplats.

Kandidatens kommentar

Kannatan Kruunupyyn lentokentän toimintaa.

2. Vindkraftsparker borde placeras också på kusten.

Kandidatens kommentar

Kunhan sijoituksissa otetaan huomioon meluhaitat ja riittävät etäisyydet ranta-asutuksesta.

3. Det behövs fler kommunsammanslagningar i Vasa valkrets.

Kandidatens kommentar

Täällä on todella pieniä - esim. 3000 asukaan - kuntia, joissa ei millään voida taata korkeatasoisia koulu- ja sote-palveluja.

4. Alla österbottniska kommuner borde ta emot flyktingar.

Kandidatens kommentar

Omien voimien ja resurssien mukaan... Asenteita voi aina kehittää.

5. Lantbruksstödet bör koncentreras till färre och större gårdar.

Kandidatens kommentar

Pienet luomutilat ja lähiruoan tuottajat jäisivät tukea vaille ja hinnat nousisivat pilviin. Kaikki keskittäminen ja suuriin yksiköihin siirtyminen ei ole perusteltua.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Vaalilupausten "löysyys" on lisännyt politiikan vastaisuutta. Äänestäjien tulee voida luottaa eduskuntaan.

<< Tillbaka